Pagsasanay Audio-Biswal sa Rehiyon

Pagsasanay sa Paggawa ng Rebolusyonaryong Bidyu sa Albay at Camarines Sur

Mula sa SILYAB, Hulyo-Setyembre 2005

Magkasunod na ilinunsad ang mga pagsasanay sa paggawa ng rebolusyonaryong bidyu, sa mga prubinsya ng Albay at Camarines Sur. Buwan ng Mayo ginanap ang pagsasanay sa Albay, habang nitong Hunyo naman ang treyning sa Camarines Sur.

Sa Albay, anim na estudyante mula sa iba't ibang larangan nito ang dumalo. Ityinempo ang pagsasanay sa gitna ng halos walang patlang na masinsing operasyong militar sa buong prubinsya. Bagama't mabilisan ang naging paghahanda, hindi ito naging malaking hadlang sa mahusay na daloy ng treyning.

Pinruyekto ng mga estudyante sa nasabing prubinsya, ang dramatisasyon ng matagumpay na dagliang reyd noong 2003, sa Sityo Baligang, Pinamaniquian, Ligao City. Natatangi ang nasabing reyd dahil kagyat itong ilinunsad upang harapin ang kaaway na pumasok sa sonang gerilya. At, hindi nangailangan ng matagal na paghahanda upang ito ay ikasa. Masiglang lumahok ang isang platun ng mga pulang mandirigma sa ginanap na syuting. Ang mahigit sa sampung minutong produkyon ay pinamagatang Dagliang Aksyon.

Sa prubinsya naman ng Camarines Sur, dalawang maikling bidyu ang ilinuwal ng treyning. Ang isa ay bidyu-kanta ng Martsa ng Kababaihan. Bidyu-parangal naman para kay Kasamang Jhun ang ginawa ng isang grupo. Pitong estudyante ang lumahok sa nasabing pagsasanay. Kahit kulang ang ginamit na mga kompyuter at nagkaroon ng ilang teknikal na problema, matagumpay na natapos ang treyning.

Sa mga pagsasanay, hinati ang mga kalahok sa mga grupo at pinairal ang kolektibong paggawa. Dinagdagan ang mga ehersisyo sa pagsulat ng iskrip at pagbuo ng drama. At, mas dinetalye ang oryentasyon sa pangangalaga sa seguridad ng kilusan at mga kasama, mula sa pagkuha ng bidyu, pag-edit, hanggang sa pangangalaga ng mga sensitibong kuha.

Sa hinaharap, plano ng mga lumahok na gumawa ng mga rebolusyonaryong bidyu na pantulong sa mga pag-aaral na Pampartido at pang-masa. Ang isang grupo naman ay agad na pumakat upang gumawa ng isang dokumentaryo hinggil sa isang kampanyang masa.


Pamprubinsyang Treyning sa Audio-Biswal, Ilinarga sa Sorsogon

Mula sa SILYAB, Oktubre-Disyembre 2004

Mula Nobyembre 14-23, nagsanay ang 12 kasama sa paggawa ng mga produksyong audio-biswal sa Sorsogon. Nagpadalo ang lahat ng mga larangang gerilya sa lalawigan.

Sinimulan ang treyning sa pagsariwa sa mga batayang prinsipyong gumagabay sa paglikha ng mga materyal sa propaganda. Itinuon dito ang oryentasyon sa paglikha ng mga rebolusyonaryong bidyu.

Hinati sa apat na grupo ang mga estudyante. Ang bawat grupo ay may tigisang kompyuter at bidyu kamera. Mula paggamay sa paggamit ng bidyu kamera, hanggang sa batayang pag-edit ng mga kuha, ang sinaklaw ng treyning. Malaking bilang ng mga estudyante ang hindi sanay sa paggamit ng kompyuter. Ngunit, sa pamamagitan ng kolektibong paggawa, hindi ito naging malaking hadlang sa paglarga ng pagsasanay.

Mahalagang salik ng treyning ang pagkritika sa mga dati nang linikhang rebolusyonaryong bidyu sa rehiyon. Masusing sinuri ang mga kahinaan at kalakasan ng mga dati nang likha. At, irinehistro ang mga mungkahi kung papaano pa gagawing mas epektibo ang mga susunod na produksyon, bilang propaganda sa masa at mga kasama. Tinukoy rin ang kaibhan ng mga rebolusyonaryong likha, kumpara sa mga luwal na produksyon ng burgis na masmidya tungkol sa rebolusyonaryong kilusan.

Sa loob ng sam-pung araw, pinagsumikapan ng mga grupo na makalikha ng tig-aapat hanggang limang minutong-haba na mga produksyong bidyu. Sari-sari ang mga pormang kanilang ginamit. Ang Taliba ng Sambayanan ay isang kobereyds tungkol sa gawain ng mga postehan sa isang aktibidad. Bidyu-kanta naman ng Babaeng Walang Kibo ang ginawa ng isang grupo. Isang presentasyon ng mga nakatutuwang tagpo sa loob ng 24 na oras sa buhay ng mga kasama, ang naging pokus ng Kasama sa Lahat ng Oras. Ang bidyu-tulang Anahaw, na tungkol sa pagkalinga ng masa sa mga kasama, ang linikha ng isang grupo.

Matapos ang pagsasanay, bitbit ng mga kasamang kumalas ang mas malinaw na perspektiba kung paano imamaksimisa ang mga produktong audiobiswal, sa gawaing proganda at pagbibigay-edukasyon.