Videos from the NDFP Secretariat

Resurgence! The NDF on its 25th Year

Produced by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Secretariat. Released on April 24, 1998. Length: 45 mins

25 years. The best and the brightest of today's generation creating the national democratic revolution with a socialist perspective.

Resurgence! The NDF on its 25th year anniversary captures the renewed vigor, the continuing commitment and the heightened struggle of the Filipino people for a just, democratic and sovereign society.

The mass base. The people's army. The united front. Witness all these and more as Resurgence! brings forth a glimpse of what the NDFP has achieved in more than two decades of service to the most oppressed sectors of the country - the peasant and workers. It tells of the gains and triumphs of the NDFP specially since the Second Great Rectification Movement in 1992.

Watch in YouTube Part 1 2 3 4 5
Download MPG Part 1 2 3 4 5


NDFP's 12 Point Program and Allied Organizations

Sa kasalukuyan, ang PDPP ay pormal na nagkakaisang prente ng mga organisasyon ng mga batayang pwersa ng rebolusyon, na binubuo ng uring manggagawa, magsasaka at petiburgesyang lunsod. ... Sa pamamagitan ng dokumentong ito, idinedeklara ng PDPP ang kanyang 12-Puntong Programa. Iniaalay ito sa sambayanang Pilipino upang magsilbing gabay at batayan ng pagkakaisa sa pakikipaglaban para sa malaya, demokratiko, makatarungan, masagana at maunlad na kinabukasan.
The 12 Point Program of the NDFP

NDFP's 12 Point Program

Watch in YouTube Part 1 2
Download MPG Part 1 2

Allied Organizations of the NDFP

Watch in YouTube Part 1 2 3
Download MPG Part 1 2 3

Contact the NDFP Secretariat
email: ndfp@hkstar.com
address: Amsterdamsestraatweg 50, NL - 3513 AG Utrecht, Netherlands