Klinikang bayan para sa mga Biktima ng Pagputok ng Bulkan Bulusan

Mga larawan sa isnayp.multiply.com

Mahigit sa 300 pasyente ang nabiyayaan ng klinikang bayan ng Celso Minguez Command. Sinaklaw nito ang sampung baryong naapektuhan ng pagputok ng Bulkan Bulusan.

Sa pagitan ng matitinding sakyada ng mga militar mula Nobyembre hanggang Disyembre 2010, sinikap ng mga hukbong medik na makapag-abot ng libreng serbisyo sa mga taumbaryo.


Hanggang sa kasalukuyan, tuluy-tuloy ang paglulunsad ng klinikang bayan sa maraming mga baryo sa Sorsogon.
Abangan ang ilalabas na bidyu sa YouTube.