Si Ka Greg Hinggil Sa NDF

Watch Video

Ang bidyung ito ay dokumentasyon ng lektura ni Ka Greg Bañares hinggil sa National Democratic Front, isang linggo bago siya namartir, kasama ang pitong iba pang kadre at kumander ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan, noong Hulyo 4, 2013.

Binibigyang-pugay ng bidyung ito hindi lamang ang malaking ambag ni Ka Greg sa minsang pagiging tinig ng rebolusyon sa Bikol, kundi gayundin ang pagpupunyagi ng rebolusyonaryong kilusan ng mamamayang Bikolano, kaisa ng buong sambayanan, na baguhin ang kanilang aping kalagayan. 

Masisilip din sa produksyong ito ang anyo ng mga pulang paaralan ng demokratikong gubyernong bayan, na sumasagisag sa kapasyahan ng mamamayan na mag-armas ng teorya upang higit na patalasin ang kanilang pagrerebolusyon.

Higit sa lahat, ang bidyung ito ay pagbibigay-parangal sa mga kadre, pulang kumander at mandirigma, at masa, na nag-alay ng kanilang buhay para sa digmang bayan.

Paigtingin natin ang ating pagrerebolusyon mula sa kinalugmukan ng ating mga dakilang martir. Patuloy tayong maglingkod sa sambayanan hanggang sa makamit ng lipunan Pilipino ang tunay na kalayaan, demokrasya, at kaunlaran.